hen je dôležitým pojmom a konceptom v tradícii Bön, ktorá je starodávnym náboženstvom Tibetu. V rámci Bön tradície sa Shen odkazuje na duchovné bytosti alebo entity, ktoré majú vplyv na svet ľudí.

Shen sa často prekladá ako “duch” alebo “božstvo”. Tieto bytosti sú považované za nadpozemské bytosti, ktoré majú osobnosť, vedomie a vplyv na udalosti v ľudskom svete. V tradičnom tibetskom prostredí sa verí, že Shen môže ovplyvňovať ľudské šťastie, zdravie, úspech a duchovný rozvoj.

V tradícii Bön existuje viacero kategórií Shen, z ktorých každá zodpovedá rôznym aspektom skúsenosti a existencie. Patrí sem Lha (bohovia), Lu (duchy), Klu (vodné bytosti), Mi (démoni) a ďalšie. Tieto Shen majú svoje vlastné charakteristiky, schopnosti a vplyv na svet.

V rámci tradície Bön sa vykonávajú rôzne rituály, obety a modlitby, ktoré sú zamerané na komunikáciu a vzťah s týmito Shen. Cieľom týchto rituálov je získať priazeň a ochranu od týchto nadpozemských bytostí, ako aj vyrovnať a uzmieriť prípadné konflikty alebo nerovnováhy, ktoré môžu existovať medzi ľuďmi a Shen.

Zároveň je dôležité si uvedomiť, že v tradícii Bön sa Shen nevníma iba ako externé bytosti, ale aj ako aspekty mysle a vedomia, ktoré môžeme vnímať aj v rámci svojej vlastnej bytosti. V tomto zmysle je učenie o Shen vnímané ako spôsob porozumenia a transformácie vlastného vnútorného sveta.

Shen v tradícii Bön je teda spojený s duchovnou praxou, komunikáciou s nadpozemskými bytosťami a s hľadaním rovnováhy a harmónie medzi ľudským svetom a duchovným svetom. Je to dôležitý a integrovaný aspekt viery a duchovného života pre tých, ktorí nasledujú tradíciu Bön a veria v existenciu a vplyv Shen.

V tradícii Bön sú Klu považované za vodné bytosti alebo duchovné bytosti spojené s vodnými prostrediami, ako sú jazerá, rieky, pramene a podzemné vody. Klu sa často prekladá ako “vodný duch” alebo “vodná bytosť”.

V tradičnom tibetskom prostredí sa verí, že Klu majú svoje vlastné vedomie a osobnosť a sú schopné ovplyvňovať udalosti v súvislosti s vodou a vodnými životnými prostrediami. Mnoho tibetskych oblastí má hlbokú spojitosť s vodou, a preto sú Klu považované za dôležitých strážcov a ochrancov týchto miest.

Klu môžu byť vnímané ako dobrovoľné alebo nevedomé bytosti. Dobrovoľné Klu sú vnímané ako bytosti, ktoré môžu byť oslovené a komunikovať s ľuďmi prostredníctvom rituálov a modlitieb. Nevedomé Klu sú považované za prírodné zjavisko, ktoré nemá osobnosť alebo vedomie a je spojené so živoucou vodou samotnou.

Rituály a obety sú vykonávané v rámci tradície Bön, aby sa zachovala harmónia a rovnováha s Klu. Tieto rituály sa zameriavajú na uzmierenie a ochranu pred prípadnými nepriaznivými vplyvmi Klu a na vytvorenie pozitívnej vzájomnej interakcie s týmito vodnými bytosťami. Je to forma úcty voči vode ako duchovnému prvku a voči Klu ako strážcom a ochrancovi vodných prostredí.

Je dôležité si uvedomiť, že v tradícii Bön sa Klu vnímajú ako súčasť širšieho duchovného ekosystému, v ktorom existuje vzájomná interakcia medzi ľuďmi, prírodou a nadprirodzenými bytosťami. Je to súčasť viery a duchovného svetonázoru, ktorý sa zakladá na hlbokom rešpektovaní a porozumení pre všetky formy života a životného prostredia.

Klu a Nommo sú dva odlišné koncepty, ktoré pochádzajú z rôznych kultúr a tradícií.

Klu je termín, ktorý sa najčastejšie spája s tradíciou Bön v Tibete a označuje vodné bytosti alebo duchovné bytosti spojené s vodnými prostrediami. V tradícii Bön sú Klu považované za strážcov a ochrancov vodných miest a majú vplyv na udalosti spojené s vodou.

Na druhej strane, Nommo je termín, ktorý pochádza z tradície Dogonov, afrického etnika žijúceho v Mali. V rámci tradície Dogonov sa Nommo odkazuje na duchovné bytosti alebo božstvá, ktoré sú spojené s vodou, životom a plodnosťou. Nommo je považovaný za tvorcov a ochrancov života a má dôležitú úlohu v náboženskom a kultúrnom kontexte Dogonov.

Hoci Klu a Nommo majú spoločnú asociáciu s vodou, sú to rôzne koncepty spojené s rôznymi kultúrami a tradíciami. Klu sa viaže k tradícii Bön v Tibete, zatiaľ čo Nommo sa viaže k tradícii Dogonov v Afrike. Každý z týchto konceptov má svoje vlastné charakteristiky, význam a vplyv v rámci svojich kultúrnych kontextov.